Nelda Turner Pitts
US Army
PFC 76J Medical Supply
1976 - 1977